การสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online

0
4188

การสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2563 โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
กรุณากรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม  2563

นำหลักฐานต่อไปนี้ มาส่งต่อกรรมการควบคุมห้องสอบ ในวันสอบ โดยเอกสารทุกแผ่นให้เขียนชื่อนักเรียน วันที่สมัครออนไลน์ และลำดับที่ในการสมัครของนักเรียนทุกแผ่นคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สมัครม.1 ใช้ผล O-NET ระดับชั้นป.6 สมัคร ม.4 ใช้ผล O-NETระดับชั้น ม.3)นำหลักฐานต่อไปนี้ มาส่งต่อครูผู้รับมอบตัวในวันมอบตัว โดยเอกสารทุกแผ่นให้เขียนชื่อนักเรียน วันที่สมัครออนไลน์ และลำดับที่ในการสมัครของนักเรียนทุกแผ่น
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป)
2) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ปพ.1 พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5) สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลการสอบคัดเลือก และวันมอบตัว โรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทาง www.rk.ac.th

ศึกษา คู่มือการกรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ที่นี่

กรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ที่นี่