วิสัยทัศน์ พันธกิจ

0
198

วิสัยทัศน์ พันธกิจ (VISION, MISSION )

      วิสัยทัศน์ (VISION)

 “ภายในปี 2565 โรงเรียนร่มเกล้า บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
จัดการศึกษาโดยเน้นการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

     พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ และสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

 สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้การขับเคลื่อน 4 ระบบ คือ

1. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)

2. ระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning System)

3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)

4. ระบบชุมชน (Community System)