#16 สิงหาคม 2562. การอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่น ที่ ๒/๖๑ และรุ่น ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จังหวัดสกลนคร

0
1086