รายชื่อครูประจำชั้น ม.4

      ครูที่ปรึกษา   ๔/๑             นายวีระพันธ์   จันทะจร และ  นางนารี  จันทะจร                      ๔/๒             นางสาวธัญญารัตน์  จูมแพง                      ๔/๓             นางสาวทวีศิลป์  ฮ่มป่า...

รายชื่อครูประจำชั้น ม.3

ครูที่ปรึกษา   ๓/๑                   นายประเสริฐ  ศรีธิราช , นายพูลศักดิ์  ศิลปี และ นายปัญณวัฒน์ นันทราช                      ๓/๒             นางสุดารัตน์  สารวัน  และ นางสาวเรไร  ผางทัยสง

รายชื่อครูประจำชั้น ม.5

ครูที่ปรึกษา   ๕/๑                  นางฉลาด  วงศ์เครือศร                         ๕/๒              นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี

รายชื่อครูประจำชั้น ม.1

ครูที่ปรึกษา  ๑/๑                   นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษา  และ นางสาวละมัย  เผ่ามณี                       ๑/๒              นางจิราภรณ์  ฝ่ายหมื่นไวย์  และ  นางสาวนภาภัทรี  ไขประภาย 

Latest article