ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมภายใน

ข้อสั่งการจังหวัดสกลนคร

ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อครูที่ปรึกษา

รายชื่อครูประจำชั้น ม.1

ครูที่ปรึกษา  ๑/๑                   นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษา  และ นางสาวละมัย  เผ่ามณี         ...

รายชื่อครูประจำชั้น ม.6

ครูที่ปรึกษา  ๖/๑                  นางผ่องใสย์    บังบัวบาน และ นายบรรลุพร  นามโนรินทร์                      ๖/๒              นางสาวประจิม ...

รายชื่อครูประจำชั้น ม.5

ครูที่ปรึกษา   ๕/๑                  นางฉลาด ...

รายชื่อครูประจำชั้น ม.4

      ครูที่ปรึกษา   ๔/๑             นายวีระพันธ์   จันทะจร และ  นางนารี  จันทะจร                      ๔/๒            ...

รายชื่อครูประจำชั้น ม.3

ครูที่ปรึกษา   ๓/๑                   นายประเสริฐ  ศรีธิราช , นายพูลศักดิ์  ศิลปี และ นายปัญณวัฒน์ นันทราช

รายชื่อครูประจำชั้น ม. 2

ครูที่ปรึกษา     ๒/๑            นางหงษา  คนหมั่น และ นางสาวรมิดา  พลราชม