กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0
118

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม