กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0
343

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 (ฉบับที่2)
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 (ฉบับที่3)
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2562 (ฉบับที่4)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2553 (ฉบับที่2)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2562 (ฉบับที่3)
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 (ฉบับที่2)
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2553 (ฉบับที่3)
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 (ฉบับที่4)
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562