ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน

0
1107

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่มีรายชื่อสอบได้ มอบตัวที่โรงเรียนร่มเกล้า ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ม. 1 เวลา 07.30 น. ม. 4 เวลา 13.00 น.
“หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์”

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ได้ แก่
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
          2.1 บิดา  1 ฉบับ
          2.2 มารดา 1 ฉบับ
          2.3 ผู้ปกครอง 1 ฉบับ(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา หรือมารดา)
3. สำเนาแสดงการจบการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ
เอกสารทุกแผ่น เขียนชื่อ-นามสกุลนักเรียน ห้องที่มอบตัว(ตรวจสอบที่เพจงานรับนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ) เลขที่สมัครที่มุมบนขวาทุกแผ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน SMEP

SMEP-ม.1-2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SMEP

SMEP-ม.4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ม.4-2564

นักเรียน ม.4 ในลำดับที่ 1 – 19 หากมีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเรียน SMEP สามารถแจ้งความประสงค์ได้ link นี้ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น

https://forms.gle/ubvXT5NdRZZauabE7