ประวัติโรงเรียนร่มเกล้า

ประวัติโรงเรียน

     สืบเนื่องจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช   ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์  ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการสร้าง โรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคน ตำบลดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”   ต่อมาเนื่องในวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช   เสด็จพระราชดำเนิน ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516   ได้ทรงมีพระราชดำรัสจะมีการสร้างโรงเรียน มัธยมศึกษา    จึงมอบหมายให้  กองทัพภาค ที่ 2  ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  และศึกษาธิการ จังหวัดสกลนครเลือกที่ตั้งโรงเรียนและได้เลือกบ้านโคก  ตำบลตองโขบ   อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน  เพราะถ้าหากมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่นี้จะบรรเทา ความเดือดร้อนของ  ผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรธิดา เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมืองสกลนคร  และ สามารถให้บริการราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ถึง 9 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก โดยใช้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกนามนเป็นที่เรียน มีนักเรียนจำนวน 77 คน ครู 4 คน
โดยมี นายบุญธรรม  กัลยาบาล เป็นครูใหญ่   วันที่30 กรกฎาคม พ.ศ.2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน  ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี

ปรัชญาโรงเรียน     
 กมฺมํ  วิชฺชา  จ  ธมฺโม       
“คนทั้งหลายย่อมได้ดีด้วยการงาน”  
คำขวัญของโรงเรียนในพระราชดำริ 
“รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม   นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ” 
คำขวัญโรงเรียน      
“ร่มเกล้า  รักเกียรติ  เรียนเก่ง  กีฬาก้อง”

อัตลักษณ์ (Identify) 
“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย ”

 
เอกลักษณ์ (Uniquencess) 
น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies) :  การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   โดยใช้การขับเคลื่อน    4  ระบบ คือ  

1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  (Quality Management System)

            2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning System)

            3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (Student Care System)

            4. ระบบชุมชน (Community  System)

           

สีประจำโรงเรียน

“ น้ำเงิน – ขาว ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นนนทรีทอง”