ประวัติโรงเรียนร่มเกล้า

     สืบเนื่องจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช   ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์  ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการสร้าง โรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคน ตำบลดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”   ต่อมาเนื่องในวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช   เสด็จพระราชดำเนิน ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516   ได้ทรงมีพระราชดำรัสจะมีการสร้างโรงเรียน มัธยมศึกษา    จึงมอบหมายให้  กองทัพภาค ที่ 2  ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  และศึกษาธิการ จังหวัดสกลนครเลือกที่ตั้งโรงเรียนและได้เลือกบ้านโคก  ตำบลตองโขบ   อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน  เพราะถ้าหากมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่นี้จะบรรเทา ความเดือดร้อนของ  ผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรธิดา เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมืองสกลนคร  และ สามารถให้บริการราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ถึง 9 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก โดยใช้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกนามนเป็นที่เรียน มีนักเรียนจำนวน 77 คน ครู 4 คน
โดยมี นายบุญธรรม  กัลยาบาล เป็นครูใหญ่   วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน  ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี

สีประจำโรงเรียน

“ น้ำเงิน – ขาว ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นนนทรีทอง”