ประวัติโรงเรียนร่มเกล้า

ประวัติโรงเรียน

     สืบเนื่องจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช   ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์  ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการสร้าง โรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคน ตำบลดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”   ต่อมาเนื่องในวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช   เสด็จพระราชดำเนิน ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516   ได้ทรงมีพระราชดำรัสจะมีการสร้างโรงเรียน มัธยมศึกษา    จึงมอบหมายให้  กองทัพภาค ที่ 2  ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  และศึกษาธิการ จังหวัดสกลนครเลือกที่ตั้งโรงเรียนและได้เลือกบ้านโคก  ตำบลตองโขบ   อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน  เพราะถ้าหากมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่นี้จะบรรเทา ความเดือดร้อนของ  ผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรธิดา เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมืองสกลนคร  และ สามารถให้บริการราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ถึง 9 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก โดยใช้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกนามนเป็นที่เรียน มีนักเรียนจำนวน 77 คน ครู 4 คน
โดยมี นายบุญธรรม  กัลยาบาล เป็นครูใหญ่   วันที่30 กรกฎาคม พ.ศ.2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน  ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)

      วิสัยทัศน์ (VISION) “ภายในปี 2565 โรงเรียนร่มเกล้า บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
จัดการศึกษาโดยเน้นการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

     พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ และสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

     สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้การขับเคลื่อน 4 ระบบ คือ

1. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)

2. ระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning System)

3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)

4. ระบบชุมชน (Community System)

ค่านิยม ROMKLAO Model
R = Responsibility      ความรับผิดชอบ

            O = Objective             มีเป้าหมายในการทำงาน

            M = Moral                   มีคุณธรรมจริยธรรม

            K = Knowledge          มีความฉลาด รอบรู้

            L = Leadership            มีภาวะผู้นำ

            A = Action                  ลงมือปฏิบัติการ

            O = Organization        รักองค์กร

ROMKLAO Model คือ ค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ มีความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในการทำงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความฉลาด รอบรู้ มีภาวะผู้นำ ลงมือปฏิบัติการ รักองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร : ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

           

สีประจำโรงเรียน

“ น้ำเงิน – ขาว ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นนนทรีทอง”