รายชื่อครูประจำชั้น ม.1

0
338

ครูที่ปรึกษา  ๑/๑                   นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษา  และ นางสาวละมัย  เผ่ามณี

                      ๑/๒              นางจิราภรณ์  ฝ่ายหมื่นไวย์  และ  นางสาวนภาภัทรี  ไขประภาย 

                     ๑/๓             นางสาววชิราภรณ์  พ่ออามาตย์  และ นายยชญ์ธเนศ  อัปทัง 

                     ๑/๔             นางรุ่งทิพย์  เคนพิทักษ์  และ นางสาวสุจิตรา  โต๊ะชาลี 

                     ๑/๕             นางบรรดล  บุญพาเกิด และ  นายอัธยา  ใจมั่น

                     ๑/๖             นายวีระชัย  บุตรดี และ นางสุทธินันท์  บุตรดี                   

๑/๗             นายศุภชัย  ตุตเวช  และ  นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน์