รายชื่อครูประจำชั้น ม. 2

ครูที่ปรึกษา     ๒/๑            นางหงษา  คนหมั่น และ นางสาวรมิดา  พลราชม

                      ๒/๒            นายระวี  ศรีคำมุล และ นางพรสินี  ศรีคำมุล

                      ๒/๓            นายแกนพงศ์  จังธนชัยตระกูล  และ นายรุ่งโรจน์  ยางธิสาร

                      ๒/๔            นายสินชัย  สิงห์คำมา  และ นายปัญญา  ศรีผายวงษ์    

                      ๒/๕            นางสุภาวดี  เฉลยสุข  และ นางสุวคนธ์   บุตรชาติ

                     ๒/๖            นางสมจิตร   สนใจยิ่ง  และ นางสาวนพรัต  นาลงพรม

                      ๒/๗            นางจิราภรณ์  แวววงค์  และ  นายจักรกริช  แสนภูวา