รายชื่อครูประจำชั้น ม.3

ครูที่ปรึกษา   ๓/๑                   นายประเสริฐ  ศรีธิราช , นายพูลศักดิ์  ศิลปี และ นายปัญณวัฒน์ นันทราช

                     ๓/๒             นางสุดารัตน์  สารวัน  และ นางสาวเรไร  ผางทัยสง

                     ๓/๓             นางสาวปรียาภัทร  เครือคำ และ นางสาวอัญชิสา  ผิวเดช  

                     ๓/๔             นางสาวศันสนีย์  ก่ำเสริฐ และ นางสาวปณิศฬา  ไฮนซ์

                     ๓/๕             นางสาวเปรมศรี  ศรีพลราช  และ นางณปภัช  นันทราช

                     ๓/๖             นางเพ็ญสุภา  ผาใต้ และ  นางสาวสมพร  ถานพรม                   

    ๓/๗             นายอภิชาติ  พิมพิสา