รายชื่อครูประจำชั้น ม.4

      ครูที่ปรึกษา   ๔/๑             นายวีระพันธ์   จันทะจร และ  นางนารี  จันทะจร

                     ๔/๒             นางสาวธัญญารัตน์  จูมแพง

                     ๔/๓             นางสาวทวีศิลป์  ฮ่มป่า และ นางสาวพรรณพิลาศ  สมมาตย์

                     ๔/๔             นางสาวกิตติวัฒนา  ผาใต้  และ นางสาวอัญชริญา  คำปาน

                     ๔/๕             นายเอกพร  เสริฐสาย  และ นางกนกพร  อุทัยวัฒน์ 

                     ๔/๖            นายพานุทัศ  โคตรสงคราม