รายชื่อครูประจำชั้น ม.5

ครูที่ปรึกษา   ๕/๑                  นางฉลาด  วงศ์เครือศร    

                    ๕/๒              นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี

                    ๕/๓              นายรณชัย  ชัยบุบผา

                    ๕/๔              นายบุญรัตน์  คึมยะราช   และ  นางสมจิตร  อินธิแสง    

                    ๕/๕              นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง  

                    ๕/๖              นางทิพย์วิมล  นันตสุข  และ นายพิเชษฐ  หาญมนตรี