รายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

0
3240
 1. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียน SMEP
 2. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียน SMEP
 3. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียน
 4. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียน
 5. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียน
 6. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียน
 7. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนภาษาไทย สังคมศึกษา อาชีพ นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียน
 8. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน แผนภาษาไทย สังคมศึกษา อาชีพ นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียน
 9. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน โควตาแผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียน แผนวิทยาศาสตร
 10. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน โควตาแผนภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน แผนภาษาไทย
 11. ประเภทการคัดเลือกนักเรียน โควตาแผนภาษาไทย สังคมศึกษา อาชีพ แผนการเรียน แผนภาษาไทย สังคมศึกษา