รู้จัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา


๑. ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ  นายวิชัย ภาวะบุตร  
เกิดวันที่ 1สิงหาคม ๒๕๑4 อายุ 50 ปี
บรรจุเข้ารับราชการ  1  เมษายน  ๒๕๔๐ รวม อายุราชการ  24  ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0811830412  e-mail [email protected]

๒.ประวัติการศึกษา
ปี ๒๕36    ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร
ปี ๒๕๕1    ปริญญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๓. ประวัติการรับราชการ
๑.   ๑  เมษายน ๒๕๔๐            อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนประชามงคล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
๒.   1  เมษายน ๒๕45            อาจารย์ ๑ ระดับ 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
๓.   29 เมษายน ๒๕๕3           รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
๔.   26 กรกฎาคม 2554         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

5.   6   มิถุนายน 2556          ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

6.   10 สิงหาคม 2558           ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

7.   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙         ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

8.   1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

๔. ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

1. รางวัลระดับอาเซียน Silver Award of The highest standard of excellence on Thermoelectric Fabrication จากการแข่งขัน The ASEAN Thermoelectric Device Fabrication 20182. รางวัลรองชนะเลิศ การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕61

3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

มีคะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ
4. รางวัลระดับดีอันดับ ๑ กิจกรรม โครงงานพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรม)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ ปี ๒๕63
5. ได้ส่งวิดีโอการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานด้านการสร้างจิตสำนึกความรูในการผลิตและบริโภค