รู้จัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๑. ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ  นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์   
เกิดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๗ อายุ ๔๒ ปี
บรรจุเข้ารับราชการ  ๒  กันยายน  ๒๕๔๐ รวม อายุราชการ  ๑๙  ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชั้น ๓๕,๘๐๐  บาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช. ปี ๒๕๕๖
เบอร์โทร ๐๘๕ู๔๘๗๗๗๕  e-mail [email protected]

๒.ประวัติการศึกษา
 ปี ๒๕๔๐    ปริญญาตรี คบ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ ๒ สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
                   นักเรียนทุนโครงการคุรุทายาท สศจ.สกลนคร นักเรียนทุนราชินี (ทุนต่อเนื่องจบปริญญาตรี)
ปี ๒๕๕๐     ปริญญาโท ศษ.ม หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี ๒๕๕๒     ป.บัญฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบัน     กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


๓. ประวัติการรับราชการ
๑.    ๑๒  กันยายน ๒๕๔๐   อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ๒.    ๒๙  มกราคม ๒๕๕๒    รองผู้อำนวยการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
๓.   ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔     ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา อ.พังโคน  จ.สกลนคร
๔.   ๑๘ ตุลาคอม ๒๕๕๖   ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

๕.  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  – ปัจจุบัน)   ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร


๔. ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ๑.  ผ่านการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ โรงเรียนดีประอำเภอปี ๒๕๕๕ และรับการประเมินคง
     สภาพความยังยืน  ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
๒. สถานศึกษาศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘
๓. โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม ปี ๒๕๕๗
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนในโครงการ กพค. ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙
๕. รางวัลรองชนะเลิศ การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ปี ๒๕๕๙
๖.  รางวัลชมเชย ระดับ สพฐ. ต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโครงการพระราชดำริ ฯ ปี ๒๕๕๙
๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดและนำเสนองานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๘. ผ่านการคัดเลือกนักเรียนประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา