สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0
196
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน