Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี […]

รายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP นั […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้า

ประเภทการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนําร่อง SMEP ใน […]

รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

แจ้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสมัครค […]

แจ้งการรับเอกสารการจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการรั […]

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนร่มเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปี […]

เปิดรั้วน้ำเงิน-ขาว

โรงเรียนร่มเกล้า จัดกิจกรรมนิทรรศการงานวิชา ประจำปีการศ […]