หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0
208

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์การสรรหาและพัฒนาทรัพยากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลกร