คู่มือบริการกิจการนักเรียน

คู่มือนักเรีย-ผู้ปกครอง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์การสรรหาและพัฒนาทรัพยากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลกร

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ