แจ้งการรับเอกสารการจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร

เรื่อง ยกเลิกการรับเอกสารการจบการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 ตามที่ได้ทำการนัดหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ ทำให้ไม่สามารถรับเอกสารการจบการศึกษาได้ตามปกติ
ดังนั้น โรงเรียนร่มเกล้า จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการจบการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อที่อื่น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนที่มีประสงค์จะขอให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เข้าทำการลงทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งที่ Link ข้างล่างนี้
หมายเหตุ :
1. นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่าน email ของ gmail หรือ email ของโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่ออัพโหลดรูปภาพบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเอกสาร
2. รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะแสดงไว้ที่เว็บไซต์โรงเรียน และเพจของงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
3. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ 042-766-063 ในวัน และเวลาราชการ(08.30 – 16.00 น.)
4. สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนขออนุญาตยังไม่ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์นะคะ
ดังนั้น นักเรียนที่จะศึกษาต่อในสถาบันอื่นให้ตอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะ

ลงทะเบียนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeFti1-aFo4MyVz5h…/viewform