หน้าแรก การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานงานวิชาการคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปคู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคลคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมือนักเรียนแลผู้ปกครอง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ