กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 (ฉบับที่2)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 (ฉบับที่3)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2562 (ฉบับที่4)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2553 (ฉบับที่2)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2562 (ฉบับที่3)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 (ฉบับที่2)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2553 (ฉบับที่3)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 (ฉบับที่4)พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ...

ติดตามได้ที่

300,000แฟนคลับชอบ